ВАС постанови Тълкувателно решение №3 от 06.06.2008 г.

Върховният административен съд се произнесе с тълкувателно решение по въпроса: "Подлежат ли на задължителна регистрация по ЗДДС лицата, упражняващи свободна професия, включително частен съдебен изпълнител и нотариус за периода от влизане в сила на решение №7 от 23 април 2007 г. по к.д. №1/2007 г. на Конституционния съд до влизане в сила на Закон за изменение и допълнение на ЗДДС".

Да благодарим на консултантите на Нотариалната камара, чиито становища и решаващи аргументи виждаме, че са приети и съответно инкорпорирани в тълкувателно решение №3 от 06.06.2008 г. Моля, всички колеги, които имат въпроси и проблеми по конкретни казуси във връзка с приложението на ЗДДС, да ги представят в Камарата до 11.06.2008 г. включително. Правната позиция на Нотариалната камара след влизане в сила на тълкувателно решение №3 от 06.06.2008 г. ще бъде депозирана в НАП.

С пълния текст на решението можете да се запознаете на следния линк адрес: http://www.sac.government.bg/home.nsf/vPagesLookup/Тълк.%20р-е%203/%2006.06.08~bg?OpenDocument

Димитър ТаневПредседател на Съвета на Нотариалната камара